Peran & Tata Cara Bersedekah

Infak adalah isti­­lah dalam Agama islam yang berisi pemberian alias amal seseorang kepada orang lain dengan su­­ka ikhlas, seperti contohnya mengeluarkan har­ta dengan panduan mencari ridho dari Sang pencipta SWT. Akan tetapi sedekah otonom artinya raya, ti­dak hanya mengeluarkan kapital. Nabi Muhammad SAW menyiarkan bahwa: “Se­ga­la bentuk kebaikan adalah sedekah” (HR Muslim).

Anjuran untuk bersedekah kira kaum Muslimin juga terdapat di Alquran, adalah: ‘’Tidak tersedia kebaikan pada kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri sumbangan, atau melakukan ma’ruf atau menga­da­kan perbaikan di antara khalayak. Dan ba­rang­siapa yang melakukan demikian karena men­cari keridhaan Allah, jadi kelak Abdi akan memberi kepadanya ganjaran yang gede. ’’

sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Baru se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab suci alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan di siang perian secara ter­sem­bunyi dan terbuka, maka mere­ka mendapat ganjaran di sisi Tuhannya. Tiada kekhawatiran terhadap mereka & tidak (pula) mereka bersedih hati. ”

Ke-2, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, pokok ba­la gagal tidak pernah bisa mendahului sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus lemah sebagaimana air me­ma­damkan obor (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat naungan di tarikh kiamat. Rasulullah saw SAW bersabda, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia menyengapkan amal­nya ini sampai-sampai tangan kirinya bukan menge­tahui apa-apa yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”


Namun bersedekah pun juga ada adat cara­nya agar sedekah yang diberikan benar-benar da­pat sebagai amal yang baik. Menzakatkan ha­rus daripada hasil yang halal, semua perkara ataupun uang yang kita sedekahkan kepada kategori yang merindukan mesti terdiri daripada hasil yang halal. Karena, penghargaan yang lulus akan meng­gu­gurkan dosa serta mendatangkan pahala. Seki­ranya seseorang bersedekah beserta harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kemanjuran kecuali siksaan kerana meluluskan se­­sua­tu yang haram kepada orang lain.

Sedekah secara niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sumbangan dengan seikhlas hati, tidak mengung­kit, mengomeli, http://pondokislami.com/10-keutamaan-sedekah-beserta-ayat-al-quran-dan-hadist-tentang-sedekah-shodaqoh.html serta menyakiti hati orang2 yang nampi sedekah olehkarena itu per­bua­tan tersebut haram dan akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah artikel 264 ber­mak­sud, Allah sudah membandingkan manusia yang meninggikan dalam amalan sedekahnya se­per­­ti “Batu tandus yang terdapat tanah diatasnya, kemu­dian batu itu ditimpa hujan luas. Setelah hujan re­da, batu itu sungguh licin & tiada lagi tanah dalam atas­nya. Demikian juga secara orang yang kafir dan riak. Tersebut gagal memperoleh satu ganjaran pa­ha­la daripada apa yang telah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada kerabat kafir. ”

Terakhir, sumbangan untuk merahmati diri & har­ta. Surah Al-Taubah butir 103 meyakinkan ba­ha­wa, “Ambil sedekah daripada harta itu un­tuk mencabut dan menerangkan mereka, serta doakanlah mereka. Sesungguhnya rayuan kau ini menjadi kelengangan hati mereka. Allah Terlampau Mendengar lagi Maha Mengerti. Ayat tersebut mewakili 2 perkara utama iaitu jasad yang pantas disedekahkan serta sebab untuk bersede­kah. Sumbangan bertujuan melenyapkan jiwa & har­ta yang dimiliki. ”

Sedekah tidak sekadar meluluskan, amalan tersebut mempunyai penuh manfaat yang perlu member ke­ta­­hui. Moral sedekah bukan hanya dirasakan oleh penerima atau pihak yang kalian beri sedekah, na­mun kepentingan sedekah tersebut juga sanggup kita ra­sa­kannya. Amalan sedekah sangat digalakkan da­lam Islam, karena kalian mampu melepaskan ke­se­nangan dan kebahagiaan menurut pihak yang me­mer­lukan. Lebih-lebih lagi terhadap golongan yang betul-betul merindukan bantuan.

Advertisements